Rozpoczynamy prace nad Szkolnymi Projektami Interdyscyplinarnymi

Jednym z założeń Projektu Systemowego „Edukacja Zawodowa w Praktyce” jest powstanie, w każdej ze zakwalifikowanych szkół Szkolnego Projektu Interdyscyplinarnego „Mój zawód – zawodem kluczowym dla regionu”. Szkolny Projek Interdyscyplinarnym, będzie zakładał wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych technik komputerowych (praca z tablicą interaktywną, wykorzystanie platformy e-learningowej), a także najnowszych technologii stosowanych w poszczególnych branżach zawodowych (wykorzystanie narzędzi i urządzeń technicznych do praktycznej realizacji zadania zawodowego projektu, staże i praktyki w wiodących przedsiębiorstwach regionu). Na etapie szkolnym projekt będzie realizowany metodą projektu, którą można wzbogacać o pewne składowe co pozwoli wpłynąć na jej innowacyjność (np.: zajęcia e-learningowe). Takie działania w ramach projektu są spójne z działaniami jakie zakłada Program Rozwoju Szkoły: „zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych”.

Aby jak najlepiej opracować i realizować taki projekt grupa nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w specjalnie zorganizowanych szkoleniach dla autorów i koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni za reazliacje projektu w placówce. Pierwsze spotkanie odbyło się 26.11.2013r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej i było zatytułowane „ABC projektu edukacyjnego w szkole zawodowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Na spotkaniu zostały podane główne aspekty dotyczące opracowania projektu, wyboru tematyki i opracowania publikacji.

Kolejne szkolenie odbyło się 12.12.2013r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i miało charakter praktycznej nauki posługiwania się i wykorzystania platform e-learningowych. Wartością dodaną tego szkolenia jest fakt, iż zdobytą wiedzę i umiejętności, nauczyciele będą mogli wykorzystać nie tylko na potrzeby projektu, ale także w procesie kształcenia zawodowego.

Wybrani nauczyciele naszej szkoły wraz z koordynatorami Projektu Systemowego "Edukacja Zawodowa w Praktyce", opracuja Szkolne Projekty Interdyscyplinarne. Następnie wraz z zakwalifikowanymi uczniam w poszczególnych zawodach, będą prowadzili dodatkowe zajęcia wykorzystując metodę projektu. Innowacyjność tej metody, będzie możliwość po raz pierwszy  przeprowadzenia procesu dydaktycznego, przez nauczycieli i uczniów, z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Platforma stanie się miejscem, stałego i niczym nieograniczonego kontaktu ucznia z nauczycielem, w czasie planowania realizacji i oceniania postępów prac nad projektem edukacyjnym. Nauczyciel będzie miał możliwość zamieszczania wszystkich materiałów, zadań, opisów, zdjęć, schematów, broszur, odnośników do witryn internetowych, które będą pomocne uczniom pomocne do wypełnienie założeń projektu i zadań zawodowych. Ponadto przy pomocy platformy nauczyciel będzie otrzymywał informacje zwrotna od uczniów na temat postępów uczniów w czasie realizacji zadania zawodowego (sporządzenia dokumentacji technicznej pozwalającej na wykonanie zadania). Uczniowie po wykonaniu pewnego obszaru zadania zawodowego w ramach projektu będą mogli zamieścić materiały na platformie i poprosić o ich zweryfikowanie nauczyciela prowadzącego projekt. Za pomocą platformy e-learningowej uczniowie jak i nauczyciele będą mogli dyskutować, wymieniać poglądy, komunikować się, a także przeprowadzać ankiety. Będą tworzyli pewnego rodzaju społeczności e-learningową, co będzie stanowiło „nowość” w naszej placówce dydaktycznej i będzie wspólnym działaniem realizowany także w ramach Programu Rozwoju Szkoły - „Wspólne integrowanie się młodzieży, nauczycieli i rodziców”.

Platforma e-learningowa stanie się potężnym narzędziem do prowadzenia ewaluacja szkolnego projektu i monitorowania pracy uczniów w zespołach. W ramach projektu zostanie przeprowadzone 8 godzin zajęć e-learningowych, według przygotowanego planu i konspektu.

Kolejny etap bedą stanowiły zajęcia praktyczne, na których uczniowie w rzeczywistych warunkach, majac do dyspozycji, specjalistyczne narzędzia i urządzenia branżowe, pod opieką koordynatorów i nauczycieli wykonają swoje zadania zawodowe. Czas jaki jest przewidziany na ten etap to 16 godzin dla każdej dwudziesto osobowej grupy uczniów. 

W naszej szkole powstaną Szkolne Projekty Interdyscyplinarne:

"Technik Pojazdów Samochodowych - zawodem kluczowym dla regionu" -- prowadzący mgr inż. Piotr Cybula, mgr inż. Roman Góra
"Technik Żywności i Usług Gastronomicznych - zawodem kluczowym dla regionu" -- prowadzący mgr Dorota Pitek, mgr Monika Wicha
"Mechanik Pojazdów Samochodowych - zawodem kluczowym dla regionu" -- prowadzący mgr inż. Jerzy Lulin, mgr inż. Władysław Polit
"Sprzedawca - zawodem kluczowym dla regionu" -- mgr Tomasz Sewera
"Kucharz - zawodem kluczowym dla regionu" -- prowadzący mgr Dorota Pitek, mgr Monika Wicha
"Fryzjer - zawodem kluczowym dla regionu" -- Pani Iwona Chojnacka

 

Szkolne Projekty Interdyscyplinarne to świetna szansa na promocje naszej Szkoły, nie tylko w obrębie powiatu, ale na terenie województwa, a może i kraju. Stanowi uzupełnienie działań przewidzianych jakie podejmuje placówka w tym zakresie zawartych w Programie Rozwoju Szkoły. Wspólna prac nad reazliacja projektu ze strony uczniów i nauczycieli to, jak mówi jeden z celów Programu Rozwoju Szkoły „tworzenie przyjaznej atmosfery pracy i nauki”.

Tak ciekawe przedsięwzięcie dodatkowo, może okazać się dla nich „przygoda dydaktyczną” i to nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Szkoła zaś stanie się bardziej „ciekawszym miejscem”, które w swojej pracy potrafi wykorzystać nowoczesne technologie, wprowadzać do procesu dydaktycznego innowacje, które służą nauczycielom i uczniom. Stanie się instytucją stale rozwijającą się, otwartą, i odpowiadającą na potrzeby regiony, którego jest integralną częściom. Dając dobrze wykształconych fachowców-pracowników wzmacnia swój statut partnera w działaniach podejmowanych razem z lokalnymi pracodawcami, by razem tworząc mocny, rozwinięty i silny region.