MATURA  2018 – INFORMACJE

 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 

  1. dwóch egzaminów w części ustnej

  1. czterech egzaminów w części pisemnej.

 

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

 

  1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)

  1. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 

  1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)

  1. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)

  1. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

  1. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

 

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym).

 

 

Aby otrzymać świadectwo, należy:

 

  1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej.

  1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

  1. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

 

 

 

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.

 

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.

 

W części pisemnej:

 

  1. biologia (na poziomie rozszerzonym)

  1. chemia (na poziomie rozszerzonym)

  1. filozofia (na poziomie rozszerzonym)

  1. fizyka (na poziomie rozszerzonym)

  1. geografia (na poziomie rozszerzonym)

  1. historia (na poziomie rozszerzonym)

  1. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)

  1. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)

  1. informatyka (na poziomie rozszerzonym)

  1. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)

  1. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)

  1. język polski (na poziomie rozszerzonym)

  1. matematyka (na poziomie rozszerzonym)

  1. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

 

 

Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2018 r.?

 

Sesja główna – od 4 do 25 maja 2018 r.

 

  1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 9 do 22 maja.

  1. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 5 do 25 maja.

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

 

 

Sesja dodatkowa – od 4 do 20 czerwca 2018 r.

 

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 9 czerwca.

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 czerwca.

 

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

 

 

Sesja poprawkowa – od 21 do 22 sierpnia 2018 r.

 

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 21 do 22 sierpnia.

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 21 sierpnia.

 

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo w części ustnej. Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 

  1. Do 30 września 2017 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 - plik "załączniki").

  1. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2018 r. w ostatecznej deklaracji.

  1. Do 7 lutego 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2017 r. (załącznik 1a_N).

  1. Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2).

  1. Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:

   1. absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz technikum w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b_N)

   1. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b_N)

   1. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)

   1. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c_N).

  1. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

  1. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

 

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku znajduje się w komunikacie dyrektora CKE.

 

 

Opłata za egzamin maturalny

 

 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

 

 1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)

 

 1. Przykład 1.: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2018 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

 2. Przykład 2.: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2018 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.

 

 1. w latach ubiegłych (2005–2017) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).

 

 1. Przykład 3.: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2018 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

 2. Przykład 4.: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2018 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

 

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

 

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny wraz z dowodem jej wniesienia absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. Kopię Informacji o wniesieniu opłaty wraz z kopią dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

MATURA  2018 – INFORMACJE

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

  1. dwóch egzaminów w części ustnej

  1. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

  1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)

  1. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

  1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)

  1. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)

  1. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

  1. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Aby otrzymać świadectwo, należy:

  1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej.

  1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

  1. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.

W części pisemnej:

  1. biologia (na poziomie rozszerzonym)

  1. chemia (na poziomie rozszerzonym)

  1. filozofia (na poziomie rozszerzonym)

  1. fizyka (na poziomie rozszerzonym)

  1. geografia (na poziomie rozszerzonym)

  1. historia (na poziomie rozszerzonym)

  1. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)

  1. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)

  1. informatyka (na poziomie rozszerzonym)

  1. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

  1. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)

  1. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)

  1. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)

  1. język polski (na poziomie rozszerzonym)

  1. matematyka (na poziomie rozszerzonym)

  1. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2018 r.?

Sesja główna – od 4 do 25 maja 2018 r.

  1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 9 do 22 maja.

  1. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 5 do 25 maja.

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Sesja dodatkowa – od 4 do 20 czerwca 2018 r.

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 9 czerwca.

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Sesja poprawkowa – od 21 do 22 sierpnia 2018 r.

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 21 do 22 sierpnia.

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 21 sierpnia.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo w części ustnej. Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

  1. Do 30 września 2017 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 - plik "załączniki").

  1. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2018 r. w ostatecznej deklaracji.

  1. Do 7 lutego 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2017 r. (załącznik 1a_N).

  1. Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2).

  1. Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:

   1. absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz technikum w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b_N)

   1. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b_N)

   1. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)

   1. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c_N).

  1. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

  1. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku znajduje się w komunikacie dyrektora CKE.

Opłata za egzamin maturalny

 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

 1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)

 1. Przykład 1.: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2018 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

 2. Przykład 2.: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2018 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.

 1. w latach ubiegłych (2005–2017) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).

 1. Przykład 3.: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2018 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

 2. Przykład 4.: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2018 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

 1. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

 1. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 1. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 1. Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny wraz z dowodem jej wniesienia absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. Kopię Informacji o wniesieniu opłaty wraz z kopią dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.