Kalendarium maturalne

 

Termin

Zadanie

Do 30 września 2017

Złożenie przez uczniów ( lub absolwentów) :

·        wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

·        dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

Do 7 lutego 2018

Złożenie przez uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

4 marca 2018

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych

4-23 maja 2018

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym

5-25 maja 2018

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych zgodnie ze szkolnym  harmonogramem egzaminów ustnych

9-22 maja 2018

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka  polskiego zgodnie ze szkolnym  harmonogramem egzaminów ustnych

4-20 czerwca 2018

Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym – część pisemna

4-9 czerwca 2018

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków obcych – termin dodatkowy

3 lipca 2018

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY

Do 10 lipca 2018

Złożenie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

21 sierpnia 2018

Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

21-22 sierpnia 2018

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego terminie poprawkowym

11 września 2018

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw dojrzałości


 

 

CKE – „nowa matura”

 

CKE –„ komunikaty”


 

 

Do 30 września 2017

Do 7 lutego 2018

4 marca 2018

4-23 maja 2018

5-25 maja 2018

9-22 maja 2018

4-20 czerwca 2018

4-9 czerwca 2018

3 lipca 2018