Biblioteka Szkolna

 

Bibliotekarz: Agnieszka Zwolska

 

ZAPRASZAMY W GODZINACH:

Poniedziałek 7:00 - 13:00

Wtorek 7:00 - 13:00

Środa 7:00 - 13:00

Czwartek 7:00 - 13:00

Piątek 7:00 - 13:00

 

W naszej bibliotece zgromadzony jest bogaty księgozbiór liczący ponad 10 tysięcy książek. Posiadamy także zbiory płyt i programów multimedialnych. Dbamy o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych. W bibliotece jest wolny dostęp do półek i uczniowie samodzielnie wybierają książki do czytania, mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza. Posiadamy także pracownię multimedialną wyposażoną w 15 stanowisk komputerowych umożliwiające korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu. Do szkolnej biblioteki serdecznie zapraszamy także rodziców naszych uczniów. Mogą Państwo wspólnie ze swoimi dziećmi wybierać książki do wypożyczenia, skorzystać z literatury pedagogicznej dla dorosłych, udostępniamy również w bibliotece dokumentację naszej szkoły.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerze /KATALOG/.
 4. W bibliotece obowiązuje zasada wolnego dostępu do półek.
 5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 6. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
 7. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 8. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
 9. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc.
 10. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 11. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury.
 12. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 13. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 14. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki.
 15. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 16. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 17. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.Książki można wypożyczać również na okres ferii oraz wakacji szkolnych.

 

Zatwierdzony przez radę pedagogiczną w dniu 14.09.2017 r.

 

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 3. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
 5. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 6. Użytkownik biblioteki może korzystać z programu "KATALOG"Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 2 godz.
 7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 8. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho.
 9. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.
 10. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/.
 11. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik.
 13. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzic.