Zapytanie ofertowe - kurs prawo jazdy kategoria B i kategoria T

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie ogłasza konkurs na przeszkolenie uczniów Zespołu Szkół Nr1 w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz nauki jazdy samochodem osobowym zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii „B” w okresie roku szkolnego 2016/2017                    

Oferta powinna zawierać:

1. Datę sporządzenia oferty 

2. Dane oferenta

3. Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

4. Odpis uprawnień do prowadzenia nauki jazdy kat. ”B”

5. Oferowaną cena za szkolenie za jednego ucznia

6. Podpis oferenta  

Ofertę należy złożyć  osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół Nr1, 27-500 Opatów ul. Słowackiego 56 pokój nr 19 /sekretariat / do dnia 19.09.2016r. do godz.12:00 lub przesłać pocztą  na adres j.w. z dopiskiem: (wskazać: nazwę zamówienia)  

Kryteria wyboru ofert – najniższa cena

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zespołu Szkół Nr1, ul. Słowackiego 56, 27-500 w Opatowie do zawarcia umowy.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ogłasza konkurs na przeszkolenie uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz nauki jazdy ciągnikiem rolniczym zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających  się  o prawo jazdy kategorii „T” w okresie roku szkolnego 2016/2017                    

 Oferta powinna zawierać:

1. Datę sporządzenia oferty 

2. Dane oferenta

3. Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

4. Odpis uprawnień do prowadzenia nauki  jazdy kat. ”T”

5. Oferowaną cena za szkolenie za jednego ucznia

6. Podpis oferenta  

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół Nr 1, 27-500 Opatów ul. Słowackiego 56 pokój nr 19 /sekretariat / do dnia 19.09.2016 r. do godz.12:00 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem: (wskazać: nazwę zamówienia)  

Kryteria wyboru ofert – najniższa cena

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zespołu Szkół Nr1,  ul. Słowackiego 56, 27-500 w Opatowie do zawarcia umowy.