NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU ZAWODOWEGO ZNAJDZIESZ TU

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE 2019

 

 deklaracja kwalifikacja zawodowa   Adobe-PDF-Logo4

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019

do 9 września 2018 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

10 stycznia 2019 r.

9 stycznia 2019 r.

od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji

22 marca 2019 r.

styczeń – luty 2019

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

22 marca 2019 r.

w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających

kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających

22 marca 2019 r.

kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

24 maja 2019 r.

dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r.

Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)

do 18 lutego 2019 r.

Termin składania deklaracji na sesję

do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego

czerwiec – lipiec 2019

przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które

ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji

2019 Zima

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

18 czerwca 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji

30 sierpnia 2019 r.

czerwiec – lipiec 2019

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym

kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

30 sierpnia 2019 r.

w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających

kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających

30 sierpnia 2019 r.

kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 Maj)

Część pisemna

Część praktyczna

Z.22, MS.20

7 maja 2019 r.

od 8 maja do 25 maja 2019 r. (model „w”)

Z.23, MS.21

5 czerwca 2019 r.

6 czerwca 2019 r. (model „d”)

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Z.22, MS.20:

21 czerwca 2019 r.

w zawodzie:

Z.23, MS.21:

21 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom

Z.22, MS.20:

21 czerwca 2019 r.

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu

Z.23, MS.21:

21 czerwca 2019 r.

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw

Z.22, MS.20:

21 czerwca 2019 r.

potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom

Z.23, MS.21:

21 czerwca 2019 r.

dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:


Załącznik 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji

(Dotyczy kształcenia zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.) Uwaga! Godziny rozpoczęcia części pisemnej i części praktycznej egzaminu są podane w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019, która zgodnie z §13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz. 673, ze zm.) jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Egzamin

2019 Zima

2019 Lato

Część

z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi

z wykorzystaniem elektronicznego systemu

10 stycznia

18 czerwca

pisemna

przeprowadzania egzaminu

A.21, A.23, A.28, A.29, A.30, A.31,

A.32, A.33, A.34, A.39, A.40, A.41,

A.42, A.44, A.45, A.46, A.47, A.48,

A.49, A.50, A.51, A.52, A.53, A.56,

A.58, A.61, A.63, A.64, A.66, A.67,

A.68, A.69, A.70, A.72, A.73, A.74,

B.22, B.27, B.28, B.29, B.31, B.32,

B.33, B.35, B.36,

E.17, E.18, E.20, E.22, E.23, E.24,