Plany lekcji na rok szkolny 2014/2015

(zmiany z dnia 27.04.2015)

 

Technikum Samochodowe

Klasa I TPS    jpg ikona                      
 Klasa II TPS       jpg ikona                     
 Klasa III TPS   jpg ikona                      
 Klasa IV TPS       jpg ikona                     

 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

 Klasa I TMR      jpg ikona                    

 

Technikum Ekonomiczne

 Klasa III TE   jpg ikona                  
 Klasa IV TE      jpg ikona                  

 

Technikum Obsługi Turystycznej

Klasa III TOT   jpg ikona                     
Klasa IV TOT     jpg ikona                  

 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Klasa I TZiUG-a jpg ikona               
Klasa I TZiUG-b        jpg ikona              
Klasa II TZiUG jpg ikona      
Klasa III TZiUG jpg ikona  

 

Liceum ogólnokształcące

 Klasa I LO     jpg ikona                     
 Klasa II LO      jpg ikona                   
 Klasa III LO           jpg ikona                   

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa I A  jpg ikona                    
Klasa I D       jpg ikona                    
Klasa II A/D  jpg ikona                    
Klasa II E       jpg ikona                    
Klasa III A  jpg ikona                    
Klasa III D       jpg ikona                    
Klasa III E jpg ikona  

 

 

Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych

Klasa I LOD Adobe-PDF-Logo4  semestr I
Adobe-PDF-Logo4 semestr II
  Klasa III LOD       Adobe-PDF-Logo4   semestr V   
Adobe-PDF-Logo4 semsetr VI