ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W OPATOWIE

PROWADZI NABÓR W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ

 

Technikum:

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Technik logistyk

Liceum Ogólnoszktałcące:

Klasa służb mundurowych

Szkoła Branżowa I stopnia:

Klasa - Mechanik pojazdów samochodowych

Klasa - Wielozawodowa

(Kucharz; Piekarz; Cukiernik; Sprzedawca; Fryzjer; Stolarz; Elektryk; Rolnik; Mechanik; Krawiec, Ślusarz)


 

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla szkół w systemie dziennym:   Adobe-PDF-Logo4

Podanie o przyjęcie do Internatu:  Adobe-PDF-Logo4

Wykaz przedmiotów zawodowych w szkołach typu Technikum:  Adobe-PDF-Logo4

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ogłasza
terminarz i zasady rekrutacji do szkoły

na rok szkolny 2018/2019
dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

 

  1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami od 14 maja do 20 czerwca 2018 r.
  2. Doręczanie przez kandydatów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 do 26 czerwca 2018r.
  3. Postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej do 9 lipca 2018 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 10 lipca 2018r.
  5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej do 13 lipca 2018r.
  6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 lipca 2018r.
  7. Postępowanie uzupełniające do 21 sierpnia 2018r.

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA W WYNIKU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

200

1. Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego

100

za wyniki egzaminu gimnazjalnego z:
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym


wynik w % pomnożony przez 0,2
wynik w % pomnożony przez 0,2
wynik w % pomnożony przez 0,2
wynik w % pomnożony przez 0,2
wynik w % pomnożony przez 0,2

 

2. Maksymalna liczba punktów za oceny na świadectwie

72


1) język polski
2) matematyka
3) język obcy nowożytny
4) przedmiot wybrany:


Liceum Ogólnokształcące – WOS

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – biologia

Technikum Pojazdów Samochodowych – fizyka

Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki – fizyka

Technik Hotelarstwa - informatyka
Technik Logistyk – geografia

Szkoła branżowa I stopnia - informatyka

przeliczenie ocen na punkty:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

 

3. Świadectwo z wyróżnieniem

7

4. Maksymalna liczba punktów za osiągniecia w konkursach

18

5. Wolontariat

3